I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady Serwisu Internetowego, dotyczącego działalności sieci franczyzowej marki HELFY, będącej własnością Helfy Sp. z o.o., NIP:………………., REGON:……………, KRS: …………………….., dostępnego pod adresem http://www.helfy.com.pl/

Każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem Serwisu Internetowego, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z zawartych w nim zasad.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

HELFY – marka sieci franczyzowej, będąca własnością Helfy Sp. z o.o.,……………………, NIP:………………., REGON:………………, KRS:………………….
„Serwis”– serwis internetowy prowadzony przez HELFY Sp. z o.o. pod adresem http://www.helfy.com.pl/
„Franczyza” – system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.
„Franczyzobiorca” – to strona umowy uzyskująca prawa (i przyjmująca obowiązki) składające się na franczyzę, takie jak płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, udostępnianie do kontroli oraz prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu na własne ryzyko.
„Franczyzodawca”– to strona umowy udzielająca praw (i nakładająca obowiązki) franczyzy. Upoważnia biorcę do korzystania z pakietu franczyzowego.
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.
„Administrator” – osoba fizyczna administrująca Serwis.|
„Użytkownik” – osoba przeglądająca Serwis Internetowy http://www.helfy.com.pl/

Usługi serwisu świadczone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzeń umożliwiających dostęp do sieci internetowej, wykorzystującego oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (wszelkie ogólnodostępne przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) oraz przeglądarek urządzeń mobilnych.

W działalności Serwisu mogą następować chwilowe przerwy związane między innymi z konserwacją lub dodawaniem informacji na stronie, o czym Użytkownicy, w miarę możliwości będą informowani przez Administratora strony.

Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

Regulamin Uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej http://www.helfy.com.pl/

II. Usługi

Helfy Sp. z o.o. prowadzi Serwis, za pomocą którego przedstawia działalność dotyczącą sieci franczyzowej marki HELFY.

III. Prywatność i poufność

Helfy Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Helfy Sp. z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez HELFY w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę w celach marketingowych dotyczących działalności podmiotów współpracujących. Kontakt: biuro@helfy.pl.

Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Helfy Sp. z o.o. w zakresie opisanym w pkt. 2.

Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia.

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

IV. Prawa autorskie

Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na www.helfy.com.pl, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez HELFY i/lub odwiedzanie stron HELFY, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.

W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach HELFY proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@helfy.pl celem uzyskania zgody w formie pisemnej.

V. Postanowienia końcowe

Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Helfy Sp. z o.o. w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenia na adres biuro@helfy.pl.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Kwestie sporne nie objęte Regulaminem, które mogą zaistnieć, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu, w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle Ustawy.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.